ZAINTZA EZIN DA NEGOZIA IZAN

5. URTEURRENA. APUROS MAYSE ITXI ORAIN

EMPLEAD@S DEL HOGAR BILBAO AGENTZIA ITXI EGIN DUGU

AGENTZIA BANPIROEN AURKA. KOLOKAZIO ZERBITZU PUBLIKOAK

ZAINTZA EZIN DA NEGOZIOA IZAN. ZAINTZA ZERBITZU PUBLIKOAK

Etxeko zaintza zerbitzuen kudeaketa kolokazio agentzi pribatuen eskuetan dago. Agentziok bitartekari lana egiten dute etxeko langileen eta enplegatzaileen artean, legez kontrako baldintzetan. Hauetako bat SERHOGAR SYSTEM da: enplegatzaileek hala eskatuz gero, egun guztietan lan egitera behartuta dauden pertsonak eskaintzen dizkie, eguneroko atsedenik gabe, jai egunik gabe eta gutxiengo soldataren azpitik ordainduz. Zaintzaren negozioa da, inongo kontrolik gabea.

Ikusi banatutako orria

Lan agentzia pribatuak

Teorian, lan agentzia pribatuek ezin dute baimenik gabe funtzionatu .

Urteak dira badaudela agentzia batzuk,inongo baimenik gabe, soilik telefono bat eta publikoarentzako bulego bat dauzkatelarik, bitartekari lanak burutzen dituztenak, hauek bezalako eskaintzak eginez:

 • Filipinetako neskame otzanak egun libreak direla-eta arazorik sortzen ez dutenak.
 • perutarrak leial, umil eta lanerako gogotsuak, edota
 • espainiarrak beste herrialde batzuetakoak kontratatzen arriskurik hartu ez dezazun …

Inork imajinatzen al du baimenik gabeko lan agentzia pribatu bat hola agertzea Interneten, argiketariak, igeltseroak edota metalurgiako langileak eskaintzen…?

Zenbat ordu iraungo lukeen funtzionatzen sindikatu guztien salaketa erabatekoa eta lan agintaritzaren zigor gogorrena jaso gabe?

Agentziek kontratatzaileei kopuru bat kobratzen diete kontratatutako orduen arabera, langilearen hilabeteko lanaldiaren bestekoa edota kopuru finkoa izan daitekeena: barne-langilea, kanpo-langilea edo ordukakoa.

Lan agentzia izateagatik jazarriak izatea ekiditearren, langileak hautatzeko agentziak direla diote. Honek esan nahi du aurreko enplegu-emaileei informazio eskatzen dietela eta, ondorioz, enpresak ez diela lanik emango aurreko kontratua amaitzean euren eskubideak (kalte-ordainak kaleratzeagatik, kitapen zuzena,…) eskatuko zituzten langileei.

Gainera, etxeko lan baldintzak txartu egiten dituzte:

 • Berme bat (hiru hilabetetik urtebetera) eskaintzen dutelako, enplegu-emailea asebeteta geratu ezean, segituan beste langile bat bidaltzeko.
 • Gizarte Segurantzari, lanaldiari eta asteko atsedenaldiei dagokienez, legea betetzen ez duten baldintzak eskaintzen dituztelako.
 • Oro har barne-lanaren bitartekaritza egiteagatik gehiago kobratzen dutenez, lan mota hori sustatu egiten dute eta bezeroak animatzen dituzte barne-langileak kontratatzeko.
 • Nazio jatorriaren arabera kontratatzea baimentzen ari zaie: filipinarrak, perutarrak, nazionalak.

ELEren SALAKETAK

Etxeko Langileen Bizkaiko Elkarteak hainbat agentzia salatu ditu Lan Ikuskaritzan, eta batzuetan haiek zigortzea lortu ere egin du.

Baina lan agintaritzak ez dauka haiek jazartzeko inolako interesik, “DEDICA servicios domésticos” izenekoak izan ezik, beste guztiek lanean jarraitzen dutelako.
Salaketa eta ebazpena ikusi >>

ABANDO agentziaren kasua
2007ko salaketa ikusi >>

Orduan 30 euro kobratzen zituzten etxera bidalitako pertsona bakoitzeko, gehi beste kopuru bat kontratatua eginez gero.

Lan Ikuskaritzak 2009ko otsailaren 23an erantzun zuen, eta esan zuen ezin izan zuela zehaztu Agentziak zenbat kobratzen duen eta, gainera, hautapen agentziatzat jotzen dutela
Lan Ikuskaritzaren erantzuna ikusi >>

Guk, martxoan telefono dei gutxi batzuk eginda, jakin dugu zenbat kobratzen duen ABANDO agentziak:

  • Jada ez ditu kobratzen 30 euro pertsonako, baizik-eta 555 euro barne-langile batengatik, 355 kanpo-langile batengatik eta 275 ordukakoengatik.
  • Garbiketa orokor bat egiteko langile bat bidaltzeak 30 euro balio ditu.
  • Agentzia prest azaltzen da astelehenetik igandera arte lan egingo duten barne-langileak bidaltzera, astean zehar egun oso baten atsedenik izango ez dutenak; kanpo-langileen kasuan, Gizarte Segurantza ez ordaintzeko moduaz aholkua ematen die enpleatzaileei.
  • Bestaldetik, gure partez lana eskatzera joan diren langileei galdetu diete ea zenbat kobratzen zuten aurreko lanean eta informeak eskatu dizkiete. Besterik ez, horixe da hautapen guztia.

.

Denuncias de la ATH-ELE a agencias ante la Inspección de Trabajo

Pulsa sobre el icono de + para leer la información disponible en cada apartado.

21/10/2013
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Lorea Ureta, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • Apuros Mayse: colocar trabajadoras sin ningún descanso diario, semanal ni vacaciones y negativa a facilitar a las extranjeras la documentación para obtener el permiso de trabajo.
 • Asisper: por poner a disposición de la parte empleadora trabajadoras con contratos simulados en cuanto a jornada y salario, siendo que proporciona personal interno sin derecho a los descansos legales.

Ver denuncia >>

Ver respuestas de la Inpección sobre APUROS MAYSE y ASISPER>>

Ver denuncia de Teodora, trabajadora de la agencia APUROS MAYSE>>

13/01/2011
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • No estar autorizada como agencia de colocación por el INEM.
 • No pagar a sus trabajadoras

Ver denuncia >>

13/01/2011
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • No estar autorizada como agencia de colocación por el INEM.
 • No pagar a sus trabajadoras

Ver denuncia >>

17/12/2010
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • No estar autorizada como agencia de colocación por el INEM.
 • Ofrecer condicionesl laborales por debajo de la Ley.

Ver denuncia >>

23/07/2.009
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • No estar autorizada como agencia de colocación por el INEM.
 • Obligar a la trabajadora a firmar un contrato renunciando a sus derechos.

Ver denuncia>>
Ver contrato>>
Ver más >>

25/04/2.005
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil, representante de la “Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia”, por:

 • No estar autorizada como agencia de colocación por el INEM.
 • Apropiación indebida de cuotas de la Seguridad Social.
 • Cláusula penal en el contrato que exige que la trabajadora deberá compensar con 3.000 euros a la agencia caso de rescisión del contrato y prestación de servicios en los 12 meses siguientes para los mismos empleadores.

Ver Denuncia >>


02/02/2.005
Contrato de arrendamiento de servicios formalizado por la agencia.

Ver Contrato >>


30/11/2.005
Acta sancionadora de la Inspección de Trabajo por:

 • Ejercer actividades de intermediación laboral careciendo de autorización administrativa.
 • Existencia de ánimo de lucro, ya que exige honorarios a las trabajadoras con el compromiso de buscarles empleador.
 • Infringir lo dispuesto en la Ley de Prevención de riesgos laborales.

Ver Acta Sancionadora >>


16/01/2.006
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil por continuar la agencia con su actividad, a pesar de la iniciación de expediente sancionador.


08/02/2.006
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Dª. C. G. M. por:

 • Intermediar en una contratación por la que pretendía cobrar a la empleadora 660 euros mensuales y pagar a la trabajadora 350 euros al mes.
 • Contener el contrato la cláusula de indemnización de 3.000 euros.

Ver Denuncia >>


05/04/2.006
Solicitud de entrevista con el Consejero de Empleo de Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga.


31/05/2.006
Solicitud de entrevista con el Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


14/06/2.006
Contrato de arrendamientos de servicios entre la agencia y el denunciante D. J.V.L.


15/06/2.006
Documento por el que Dedica reconoce a D. J.V.l. que el importe de los servicios solicitados asciende a 975,20 euros al mes.


19/06/2.006
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de D. J.V.L. por:

 • Detraer mensualmente del salario de la trabajadora la cantidad de 229,87 euros, por su labor de intermediación.
 • Contener el contrato la cláusula de indemnización de 3.000 euros.

Ver Denuncia >>


20/06/2.006
Denuncias interpuestas por Pilar Gil ante el Jefe de Inspección de Bizkaia el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco y el Ararteko a fin de denunciar la no adopción de medidas que impidiesen a la agencia continuar con su actividad.


26/06/2.006
Contrato de trabajo entre D. J.V. L. y la trabajadora de hogar en el cual intermedia la agencia.


21/08/2.006
Contestación de la Inspección de Trabajo a la denuncia interpuesta por Dª. C.G.M. por la que:

 • Se verifica que la agencia continúa con su actividad de intermediación en el mercado de trabajo sin la preceptiva autorización.
 • Se constatan modificaciones en la forma de proceder de la agencia que afectan sólo a la forma en que desarrollan su actividad.
 • Se le ofrece el plazo de un mes para intentar regularizar su situación.
 • A fecha 01/08/2.006 se notifica por la agencia el cese definitivo de actividad.

Ver Contestación de la Inspección de Trabajo >>

27/04/2.007
Denuncia ante Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil por:

 • No tener autorización del INEM.
 • No respetar los mínimos legales (intermediar en una contratación de lunes a domingo).
 • Cobro de honorarios por la intermediación:
  • 30 euros por cada trabajadora que envíen.
  • 270 euros por contrato de externa.
  • 355 euros por contrato de interna.

Ver Denuncia >>Entzun itzazu bi telefono deiren grabaketak. ATH-ELEak Abando Etxeko Langile Agentziari deitu zion, kasu batean barne-langile bat eskatuaz, bestean, kanpoko bat. Bilbon, 2009ko martxoan egindakoak dira.

Barne-langilea eskatzen duen deia (MP3) >>

Kanpo-langilea eskatzen duen deia (MP3) >>


23/02/2.009
Acta Inspección no sancionadora en base a que la empresa no es agencia de colocación, sino empresa de selección.

Sí se le requiere para que corrija determinadas alusiones a criterios de nacionalidad.

Ver Acta >>


11/03/2.009
Escrito ante la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco exigiendo control, investigación y sanción.


27/03/2.009
Contestación del Gobierno Vasco alegando haber remitido escrito a la
Inspección de Trabajo por ser los competentes en sanciones de orden social.

28/02/2.008
Denuncia ante la Inspección de Trabajo a nombre de Pilar Gil por:

 • No contar con autorización administrativa
 • Cobro por la intermediación de una cantidad mensual que se detrae del salario de la trabajadora.
 • Negativa a formalizar el contrato de trabajo por escrito.

Ver Denuncia >>

Ver extracto de informe Inspección de Trabajo


19/05/2.008
Acta sancionadora de la Inspección de Trabajo por intermediar en el mercado de trabajo doméstico sin estar previamente autorizada por el INEM.

Remisión del expediente al Departamento de Trabajo de Gobierno Vasco por ser el competente para fijar la sanción correspondiente.

Ver Acta Sancionadora >>


10/11/2.008
Escrito a Gobierno Vasco solicitando copia del expediente.


24/11/2.008
Escrito al Gobierno Vasco solicitando copia de la resolución dictada.


02/12/2.008
Contestación del Gobierno Vasco denegando nuestras peticiones por no ostentar la condición de interesada administrativa, por lo que no podemos acceder al expediente.


13/01/2.009
Recurso de reposición ante el Gobierno Vasco contra su contestación.


* Nos consta que la sanción impuesta ha consistido en una multa pero, al no tener acceso al expediente, no sabemos con certeza a cuánto ha ascendido el importe de la misma.

11/09/2.008
Denuncia (carpeta amalur documentos 39)ante Inspección de Trabajo a nombre de Dª. D. R. por:

 • Actuar sin contar con licencia.
 • Intermediar en contrataciones que no respetan los mínimos legales: jornadas de trabajo de lunes a domingo (5 horas diarias, de lunes a viernes y 4 horas diarias, los sábados y domingos) sin descansar festivos.

Ver denuncia >>


* Estamos pendientes de la investigación sobre esta denuncia por parte de la Inspección y que se nos notifique la resolución correspondiente.